پنج ابزار کیفیت داده که باید بدانید

کیفیت داده تضمین می کند که داده های یک سازمان دقیق، سازگار، کامل و قابل اعتماد هستند. داده های اشتباه می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های تجاری، شهرت بد در بازار، اعتماد پایین مشتری و ضررهای مالی قابل توجه شود. کیفیت داده ها تعیین می کند که چقدر برای شرکت مفید است. در این پست، پنج ابزار کیفیت داده را در نظر خواهیم گرفت و خواهیم دید که چگونه می‌توانند به شما در سفر داده شما کمک کنند: انتظارات بزرگ، عینک، Datafold، ابزار ساخت داده و dbt (ابزار ساخت داده)