ودران سیندرچ ، مدیرعامل Treblle ، “از منطقه راحتی خود خارج شوید و از کد خود شرمنده نباشید”.