وام بدون وام دهنده: یک سیستم غیرمتمرکز درآمد تضمینی

سیستم پیشنهادی من از[درآمدتضمینشده(GI)برایتسهیلبازپرداختومحاسبهمبلغواماستفادهمیکنددرواقعانجاماینکاربراییکالگوریتمساده‌ترخواهدبود،زیرامانبایدنگرانمسائلمربوطبهحریمخصوصیدراشتراک‌گذاریاطلاعاتمالیخصوصیخودبابانکباشیمالگوریتماستقراضبراساسیکردیفبااشارهبهپولیکهبهحسابدرآمدتضمینشدهمشتریانمیرودکارمیکندوامگیرندهبهدرصدیازحداکثرمبلغومدتاستقراضمحدودمیشودحداکثرمدتموجر30سالیاسنشخصاست[GuaranteedIncome(GI)toeaserepaymentsandloanamountcalculationItwouldactuallybeeasierforanalgorithmtodothisaswewouldn’thavetoworryaboutprivacyissuesinvolvedinsharingourprivatefinanceinformationwiththebankBorrowingalgorithmworksonatierbasiswithreferencetothemoneygoingintothecustomersGuaranteedIncomeaccountTheborrowerislimitedtoapercentageofthemaxborrowingamountandtermThemaximumtermisthelessorof30yearsortheageoftheperson