هک کردن هکر ظهر: وقتی یک داستان را به هکر نون ارسال کنم ، WTH اتفاق می افتد؟