“هر بار که در وب مرور می کنید ، اثر انگشت را پشت سر می گذارید”