نکات و ترفندهای مشاهده پذیری برای استفاده از Grafana و Prometheus

Prometheus داده ها را در یک مدل داده سری زمانی ذخیره می کند، که اساساً جریان هایی از مقادیر مرتبط با مهر زمانی است. Grafana پشتیبان‌های ذخیره‌سازی مختلفی را برای منبع داده‌های شما پشتیبانی می‌کند. ما می‌توانیم همه برچسب‌ها را نیز با استفاده از نقطه پایانی Prometheus API دریافت کنیم، و سپس یک داشبورد زودگذر جدید ایجاد کنیم، و با متغیر نوع پرس و جو ایجاد کنیم.