نظارت بر معیارهای Nginx با GrafanaDR: راهنمای گام به گام

Nginx به عنوان یک متعادل کننده بار بین سرویس ها عمل می کند، می توانید زمان درخواست بین همه آنها را ردیابی کنید. چندین مورد وجود دارد که در آن برنامه در حال اجرا است و از Nginx به عنوان متعادل کننده استفاده می شود. ابزارهای زیادی قادر به جمع‌آوری زمان درخواست نیستند، و این در مورد ما بسیار اولویت داشت. بعد از کمی گوگل کردن، یک را پیدا کردم [nginxlog-exporter] ابزاری که متریک ها را روی یک پورت خاص به طور پیش فرض نمایش می دهد، 4040. بر اساس مستندات، واضح است که می توانید صادرکننده را به عنوان بسته deb عرضه کنید که برای پروژه کوچک شما کاملاً مناسب است.