نشت سریع سیستم کلود سونت 3.5: یک تحلیل پزشکی قانونی

فهرست مطالب

معرفی مصنوعات

گامی رو به جلو در تولید خروجی ساختاریافته.

این تحلیلی از نسل سریع سیستم برای کلود 3.5 غزل است. لینک کد این تحلیل با منبع در پایین در دسترس است. تمرکز اصلی این تحلیل، معرفی مفهوم مصنوعات است، و اینکه چگونه این ممکن است به عنوان بخشی از یک سیستم طبقه‌بندی و بازیابی هوشمند عمل کند.

«مصنوعات برای محتوای قابل توجه و مستقلی هستند که کاربران ممکن است آن را تغییر دهند یا دوباره استفاده کنند.

مصنوع یک تغییر پارادایم است زیرا مفهوم جدیدی را رسمیت می بخشد. مفهوم داده های پایدار داده‌های ماندگار، پله‌ای برای دسترسی ما به یک کتابخانه محتوای بسیار سازمان یافته و ساختار یافته است. با ارائه مراجع ثابت، تکرار و توانایی بهبود تدریجی و اصلاح خروجی را رفع انسداد می کنیم. این گامی به سوی کنترل ماهیت زودگذر خروجی پرحرف LLM است.

یکی از مشکلات ذاتی هوش مصنوعی Generative برای کارهای کاربردی مانند تکمیل کد این است که آنها اغلب کل فایل ها را برای تغییرات ساده تکرار می کنند. تقاضای زیادی برای ویژگی “تفاوت” وجود دارد، جایی که ما تفاوت بین قبل و بعد را به جای تکرار محتوای یکسان، خروجی می دهیم.

بنابراین مصنوعات یک هدف دوگانه را دنبال می کنند. اول، آنها به عنوان یک نقطه مرجع برای چگونگی و مکان عمل می کنند …

Source link