نحوه ساخت کلون WhatsApp در React Native: راهنمای مبتدیان [Part 2]

یک کلون غیرقابل مقایسه WhatsApp که با استفاده از react-native (Expo) و Firebase (React-Native) ساخته شده است، کد موجود در Github فقط برای این پروژه است. من کل کد پروژه را بعد از قسمت 3 آپلود خواهم کرد. کد این پروژه تا پایان قسمت اول پروژه می باشد. ما باید یک ‘Switch Navigator’ به برنامه خود در صفحه Auth اضافه کنیم. ما همچنین باید redux را اضافه کنیم و firebase را به برنامه خود اضافه کنیم.