نحوه رمزگذاری و رمزگشایی JSON با Scala-Circe

این یک TLDR است. مقاله. اگر در کتابخانه Scala-Circe مبتدی هستید و می خواهید بدانید که چگونه JSON را رمزگشایی/رمزگذاری کنید، مانند زیر عمل کنید. شما باید اشیا را رمزگذاری کنید و متن را با استفاده از Circe رمزگشایی کنید و طبق منطق تجاری از آنها استفاده کنید. نمونه برنامه در زیر آمده است و نسخه قابل اجرا این کد را می توانید در اینجا پیدا کنید [scastie.org/sy4s1aISQTqX60uUCSlErA) If you want a run version of the code, use [scasterie.scala-lang].