نحوه ذخیره داده ها در دو پایگاه داده مختلف همزمان با Axios و API