نحوه تصمیم گیری بین تست خودکار و دستی

تصویر
عکس پروفایل نون هکر کاتالون

کاتالون

Katalon راه حل اتوماسیون تست کم کد پیشرو برای برنامه های وب، API، موبایل و دسکتاپ است.

تست ستون فقرات متدولوژی توسعه نرم افزار Agile است. کارایی فرآیند آزمایش مستقیماً بر کیفیت محصولات قابل تحویل و حسن نیت سازمان تأثیر می گذارد. نرم افزار Buggy می تواند منجر به تجربه کاربری ضعیف، تاخیر در جدول زمانی پروژه، کاهش ارزش برند و از دست دادن درآمد شود.

یک فرآیند تست قوی شامل چندین فعالیت برنامه ریزی شده با زمان بندی مشخص و مجموعه ای از نتایج مورد انتظار واضح است. طرح اجرا در فرآیند آزمایش، چه دستی یا خودکار، همیشه اهمیت بیشتری یافته است و به نظر می‌رسد که کل تعریف فرآیند را هدایت می‌کند. داشتن یک فرآیند آزمایشی به خوبی تعریف شده کمک می کند تا …