نحوه به کارگیری استراتژی های رهبری موثر در زمان تغییر

\ تغییر برای سازگاری، نوآوری و پیشروی با زمان در حال تغییر ضروری است. سازمان‌هایی که تغییر را نمی‌پذیرند و به وضعیت موجود پایبند هستند، اغلب عقب می‌مانند.

\ تغییر پیچیده است زیرا ابهام، عدم اطمینان و خطراتی در آن وجود دارد. عوامل متحرک متعدد، وابستگی‌های متقابل و سیگنال‌های متضاد می‌توانند اجرای تغییر را بسیار سخت کنند.

وقتی رهبران از طریق تغییر هدایت می‌شوند، باید با موانع زیادی روبرو شوند، اما بزرگترین گلوگاه چالش‌های موجود در مسیر نیست، بلکه نحوه ارائه و انتقال تغییرات به کارکنان است.

تمرکز بیش از حد بر استراتژی، اجرا، و تعالی عملیاتی و بسیار کم بر تضمین ارتباطات مؤثر است.

ارتباطات، که محرک کلیدی تضمین یک انتقال آرام است، عمدتاً یک فکر بعدی است.

رهبری موثر از طریق تغییر مستلزم یک استراتژی ارتباطی است—اطلاعات مناسب باید در زمان مناسب منتقل شوند. به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیش از حد باعث می شود کارمندان احساس غمگینی کنند و کم بودن آن می تواند منجر به مقاومت و جدایی شود.

\ شما نمی توانید با اعمال تغییرات، خرید کارکنان را جلب کنید. شما نمی توانید اجازه دهید آنها یک بازی حدس زدن انجام دهند. برای رهبری تغییر، باید در راس بازی ارتباطی خود باشید.

\ در اینجا پنج استراتژی است که من دیده‌ام که برای رهبری بسیار خوب عمل می‌کنند…