نحوه آموزش کارآمد مدل های بینایی کامپیوتر

نقطه شروع ساخت یک برنامه دید موفق رایانه ای مدل است. اگر فردی سابقه علم داده نداشته باشد ، آموزش مدل بینایی رایانه ای می تواند وقت گیر و چالش برانگیز باشد. با این وجود ، این یک نیاز برای برنامه های سفارشی است.

داستان کامل را بخوانید