نبرد برای حکمرانی اینترنت: برنامه های اقتدارگرا در مقابل هنجارهای چندجانبه

خیلی طولانی نخوانده

کشورهای مستبد مانند روسیه و چین با هدف تغییر شکل هنجارهای سایبری و تضعیف تعهدات حقوق بشر در مقیاس جهانی، مدل چندجانبه حاکمیت اینترنت را به چالش می کشند. نفوذ آنها به بحث‌های سیاست فناوری بین‌المللی گسترش می‌یابد و نگرانی‌هایی را در مورد آینده اینترنت باز و دموکراتیک ایجاد می‌کند.