نبرد برای آزادی اینترنت: نظارت، سانسور و دستکاری آنلاین

خیلی طولانی نخوانده

رژیم های اقتدارگرا از نظارت، سانسور و دستکاری آنلاین برای محدود کردن آزادی اینترنت و نقض حقوق دیجیتال استفاده می کنند. این حمله به دموکراسی شامل تهدیدهایی علیه فرآیندهای انتخاباتی، یکپارچگی اطلاعات و آزادی های فردی است که نیازمند تلاش های جهانی برای مقابله با این تاکتیک ها و حفاظت از آزادی های دیجیتال است.