موانع در حاشیه نویسی متن حاوی سخنان نفرت

پرداختن به موضوع شناسایی و حاشیه نویسی محتوای نامناسب در متن، حفظ و امنیت یک محیط آنلاین محترمانه را می طلبد. همچنین شامل تشخیص سخنان مشوق تنفر آشکار و ضمنی است. از این رو، تشخیص زبان نادرست یا سخنان نفرت، نقش مهمی در مکالمات آنلاین دارد.

جمع‌آوری و حاشیه‌نویسی داده‌ها برای آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های خودکار برای تشخیص سخنان مشوق عداوت و تنفر، کاری دلهره‌آور است، زیرا شامل ارزیابی چندین سیستم تشخیص سخنان مشوق عداوت است. تا به امروز، تشخیص سخنان مشوق عداوت و تنفر کار دشواری است، زیرا هیچ تعریف استانداردی از سخنان مشوق عداوت و تنفر وجود ندارد. این منجر به ایجاد مجموعه داده هایی می شود که نه تنها از منابع مختلف هستند، بلکه اطلاعات مختلفی را نیز به دست می آورند. این امر دسترسی مستقیم به سخنان مشوق عداوت و تنفر را با توجه به ظرافت ها و ظرافت های زبان بسیار دشوار می کند.

درک سخنان نفرت

بر اساس استراتژی و برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد سخنان مشوق عداوت و تنفر، سخنان مشوق عداوت و تنفر را می توان این گونه تعریف کرد: «هر نوع ارتباط در گفتار، نوشتار یا رفتار که با اشاره به شخص یا گروهی از زبان توهین آمیز یا تبعیض آمیز حمله کند یا از آن استفاده کند. به عبارت دیگر، بر اساس مذهب، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ، تبار، جنسیت یا سایر عوامل هویتی، مبنای شخصیت آنهاست.»

در حال تشخیص…

Source link