مقدمه ای ملایم برای افزایش داده ها

تصویر
عکس پروفایل Shaan Ray Hacker Noon

شان ری

وبلاگ فناوری نوظهور

کمیت و تنوع داده ها عوامل مهمی در اثربخشی بیشتر مدل های یادگیری ماشین هستند. مقدار و تنوع داده های ارائه شده در طول آموزش به شدت بر دقت پیش بینی این مدل ها تأثیر می گذارد.

نورون های پنهان در مدل های یادگیری عمیق رایج هستند که برای انجام وظایف پیچیده آموزش دیده اند. تعداد پارامترهای قابل آموزش همزمان با تعداد نورون های پنهان رشد می کند. مقدار داده های مورد نیاز متناسب با تعداد پارامترهای قابل یادگیری در مدل است.

اعمال طیف وسیعی از تبدیل ها به داده های موجود برای ترکیب داده های جدید یکی از تکنیک های مقابله با چالش داده های محدود است. ‘داده ها…