مقایسه روش‌های تحلیل Meme: MemeGraphs در مقابل ImgBERT

خیلی طولانی نخوانده

مقایسه مدل‌های تشخیص سخنان مشوق تنفر در تحلیل میم، عملکرد برتر MemeGraphs را نسبت به ImgBERT و TxtBERT نشان می‌دهد. استفاده MemeGraphs از نمودارهای صحنه و ادغام دانش به طور قابل توجهی دقت را در شناسایی محتوای توهین آمیز در میم ها افزایش می دهد و پیشرفت قابل توجهی را در روش های تشخیص سخنان نفرت نشان می دهد.