معضل بیمه‌گران: ایجاد تعادل بین خواسته‌های مصرف‌کننده و قراردادهای میراثی