معرفی DisCO توسط Disco CAT: من را امیدوار کن

DisCO یک مدل همکاری جدید را برای عصر دیجیتال ایجاد می کند که شامل شیوه های فرهنگی مبتنی بر مراقبت و ابزارهای مبتنی بر DLT با رویکردی جهانی است که منصفانه و فراگیر است و متعهد به برابری و رسیدگی به چالش های اجتماعی و زیست محیطی دنیای امروز است.