معرفی تجربه یادگیری کامپیوتر اینترنتی

محتوای پوشش داده شده در این مقاله بر اساس DFINITY Canister SDK است که با سیستم NNS تفاوت دارد زیرا دارای یک سیستم حساب متفاوت است. با اینترنت کامپیوتر، توسعه دهندگان می توانند بر روی نوشتن کد با استفاده از قراردادهای هوشمند بدون حواس پرتی مشابه مرتبط با محیط تمرکز کنند، مانند: الزامات پیکربندی شبکه فیزیکی یا مجازی. این کد در زبان‌های برنامه‌نویسی مدرن «Canister» و «Actor» نامیده می‌شود که پیام‌ها را در حالت ایزوله مدیریت می‌کند و به آنها امکان پردازش از راه دور و ناهمزمان را می‌دهد.