مسابقه انصراف از نوشتن: نتایج دور اول اعلام شد!

خیلی طولانی نخوانده

برندگان مسابقه انصراف از نوشتن، که موضوعات مربوط به خودمختاری، خودمختاری و هویت را به نمایش می گذارد، اعلام شدند. ورودی‌های برجسته را کاوش کنید و صداهای با استعداد پشت آن‌ها را کشف کنید و روایت‌هایی را در فناوری، هنر و کنش‌گری شکل دهید.