مروری بر ابزار CGAAL: یک جستجوگر مدل ATL در پرواز توزیع شده

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 در دسترس است. نحو این زبان از زبان PRISM الهام گرفته شده است که توسط جستجوگر مدل PRISM برای مدل‌سازی بازی‌های چند نفره تصادفی با پاداش استفاده می‌شود. ویژگی اصلی CGAAL تأیید ویژگی های ATL برای CGS ها است.