محدودیت‌های کیهانی آرامش‌بخش در توده‌های نوترینوی فعلی: تأثیر جفت بر اغتشاش

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Vitor da Fonseca، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa;

(2) Tiago Barreiro، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa و 2ECEO، Universidade Lus´ofona.

(3) Nelson J. Nunes، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa.

III. تأثیر کوپلینگ بر آشفتگی ها و موارد قابل مشاهده

الف- معادلات اغتشاش

چگالی انرژی آشفته و فشار نوترینوهای در حال تعامل در مطالعات قبلی به دست آمده است (به عنوان مثال رجوع کنید به [16, 19, 20]):

که در آن تنش ناهمسانگرد نوترینو σν [46] توسط کوپلینگ تغییر نمی کند. ما معادلات تقریب سیال ماده تاریک غیر سرد را در کد CLASS بر این اساس تنظیم کرده ایم

در عمق رژیم غیر نسبیتی، وقتی wν = 0، نسبت q/ε به طور مجانبی ناپدید می شود و اغتشاشات فشار در سیال نوترینو، و همچنین تنش برشی، با توجه به اغتشاشات چگالی ناچیز می شوند. معادلات پیوستگی و اویلر مشابه مدل ماده تاریک سرد جفت شده است [26, 48]،

برای میدان اسکالر جفت شده، معادله حرکت …

Source link