محدودیت‌های کیهان‌شناختی آرامش‌بخش در توده‌های نوترینو فعلی: تخمین پارامتر

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Vitor da Fonseca، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa;

(2) Tiago Barreiro، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa و 2ECEO، Universidade Lus´ofona.

(3) Nelson J. Nunes، Instituto de Astrof´ısica e Ciˆencias do Espa¸co، Faculdade de Ciˆencias da Universidade de Lisboa.

IV. تخمین پارامتر

الف. روش شناسی

احتمالات با استفاده از کد مونت کارلو بسته تخمین پارامتر MontePython به حداقل می رسد. [62, 63]که از فضای پارامتر و توزیع‌های احتمال خلفی با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هیستینگ با پیشین‌های مسطح مشخص‌شده در جدول I نمونه‌برداری می‌کند. بعدا بحث خواهیم کرد

جدول I: مقدمات مسطح برای مدل نمونه برداری شده و پارامترهای کیهانی.جدول I: مقدمات مسطح برای مدل نمونه برداری شده و پارامترهای کیهانی.

ب. نتایج اصلی

نتایج تحلیل احتمال در جدول II خلاصه شده است که محدودیت‌های پارامترهای کیهان‌شناختی به‌دست‌آمده با مجموعه داده‌های Plk18+BAO را برای مدل میدان اسکالر بدون جفت (β = 0) و مدل MaVaN جفت‌شده فهرست می‌کند. آنها به چندین نتیجه قابل توجه منجر می شوند.

شکل.  7: محدودیت‌های به‌دست‌آمده با مجموعه داده‌های Plk18+BAO بر روی پارامترهای اضافی.  توزیع احتمال و خطوط حاشیه دوبعدی (68٪ و 95٪ CL).شکل.  7: محدودیت‌های به‌دست‌آمده با مجموعه داده‌های Plk18+BAO بر روی پارامترهای اضافی.  توزیع احتمال و خطوط حاشیه دوبعدی (68٪ و 95٪ CL).

جدول III: محدودیت‌های جرم نوترینوی فعلی در eV و پارامتر انرژی تاریک λ، برای مقادیر مختلف جفت β.جدول III: محدودیت‌های جرم نوترینوی فعلی در eV و پارامتر انرژی تاریک λ، برای مقادیر مختلف جفت β.

Source link