فرآیند ایجاد سیستم ردیابی متقاضیان خودمان

تصویر
عکس پروفایل نون ساندرا پارکر هکر

ساندرا پارکر

رئیس BizDev در QArea. شرکت توسعه نرم افزار و QA

سیستم ردیابی متقاضی که معمولاً به آن ATS گفته می شود، یک برنامه نرم افزاری است که مدیریت داده های نامزدها را از طریق اتوماسیون ساده می کند و شرکت ها را قادر می سازد تا فرآیندهای استخدام خود را از منبع یابی و ارتباط گرفته تا آزمایش و انتخاب نامزدها ساده کنند.

در اصل، چنین سیستم‌هایی برای کمک به استخدام‌کنندگان در سازماندهی و هدایت مقادیر زیادی از داده‌های متقاضی جمع‌آوری‌شده از منابع داخلی سازمان، مانند فرم‌های درخواست وب‌سایت و ایمیل‌ها، یا مستقیماً از تابلوهای شغلی و رزومه طراحی شده بودند. اما با افزایش نیازهای صنعت استخدام، عملکرد نرم افزار ATS فراتر از متقاضیان شغلی ساده تکامل یافت…