طراحی قرارداد الگوریتمی برای رتبه بندی جمع سپاری: تعاریفی که باید بدانید

:::info این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است.

نویسندگان:

(1) Kiriaki Frangias;

(2) اندرو لین؛

(3) الن ویترچیک;

(4) مانولیس زامپتاکیس.

:::

چکیده و مقدمه

گرم کردن: عواملی با عدم استفاده برابر شناخته شده

عواملی با ترکیبات ناشناخته

آزمایش

نتیجه گیری و جهت گیری های آینده، مراجع

خلاصه ای از نشانه گذاری

B شواهد حذف شده از بخش 2

ج شواهد حذف شده از بخش 3

D اطلاعات اضافی در مورد آزمایش ها

خلاصه ای از نشانه گذاری

جدول 1: خلاصه ای از نمادهای متداول

این مقاله در Arxiv تحت مجوز CC 4.0 در دسترس است.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور