طراحی قرارداد الگوریتمی برای رتبه‌بندی جمع‌سپاری: نتیجه‌گیری، مسیرهای آینده، و مراجع

خیلی طولانی نخوانده

ما مشکل چندوجهی طراحی یک مکانیسم جمع‌سپاری را مطالعه کردیم که به طور مؤثر و دقیق مجموعه‌ای از موارد را با استفاده از مقایسه‌های زوجی از عوامل منطقی رتبه‌بندی می‌کند. ما رویکرد خود را بر اساس مدل کلاسیک اصلی-نماینده از نظریه قرارداد استوار کردیم. برای توزیع مقایسه‌ها بین عوامل، از ارتباط غیرمنتظره‌ای با مشکل گلف باز اجتماعی استفاده کردیم که به ما امکان داد همزمان حجم کاری نمایندگان را به حداقل برسانیم و اطمینان حاصل کنیم که نمایندگان کافی هر مقایسه را ارزیابی می‌کنند.