طراحی قرارداد الگوریتمی: آنچه در مورد عوامل با دیسوتیلیت های ناشناخته باید بدانید

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله در arxiv تحت مجوز CC 4.0 موجود است. نویسندگان: Kiriaki Frangias، Andrew Lin، Ellen Vitercik، Manolis Zampetakis. اصیل فقط از طریق تابع پرداخت، تعداد نمایندگان مشوق را کنترل می کند. شواهد کامل تمام نتایج در پیوست C آمده است.