طبقه بندی دامنه: تجزیه و تحلیل انواع منبع در نتایج موتورهای جستجو

خیلی طولانی نخوانده

این مطالعه به طبقه‌بندی، محبوبیت و انحصار دامنه‌ها در نتایج موتورهای جستجو، با مقایسه Google، Bing، DuckDuckGo و Metager می‌پردازد. این الگوهای توزیع را با استفاده از ضریب جینی تجزیه و تحلیل می‌کند و شباهت‌ها و همپوشانی‌های بین حوزه‌های موتور جستجو را بررسی می‌کند و بینش‌های ارزشمندی را در مورد تنوع و تمرکز منبع در رتبه‌بندی جستجو ارائه می‌دهد.