شکل دادن به آینده زیرساخت های دیجیتال: فرصت ها و خطرات در اقتصاد جهانی

خیلی طولانی نخوانده

اقتصاد دیجیتال چالش‌هایی مانند شکاف دیجیتال و پیچیدگی‌های نظارتی را ارائه می‌کند و در عین حال فرصت‌هایی را برای رشد و شمول اقتصادی ارائه می‌کند. ابتکاراتی مانند زیرساخت‌های عمومی دیجیتال و تلاش‌های امنیت سایبری با هدف پر کردن شکاف‌ها و ترویج نوآوری، با تأکید بر اهمیت حمایت از حقوق بشر در شکل‌دهی آینده دیجیتالی پایدار و فراگیر، انجام می‌شود.