شما نمی توانید از ریاضی فرار کنید: برنامه های ادغام و تمایز

تمایز یکی از اساسی ترین مفاهیم در نظریه حساب است و شاخه اصلی آن یعنی حساب دیفرانسیل را تشکیل می دهد. ادغام و تمایز فقط به مفاهیم نظری محدود نمی شود ، بلکه کاربردهای وسیعی در زندگی عملی روزمره دارد. در فیزیک ، چهار معادله اصلی برای سینماتیک همه بر اساس مفاهیم تمایز عمل می کنند. ماشین حساب های تمایز آنلاین به حل مشکلات مشتق با ماشین حساب محاسبه می شود. در مورد معادله موقعیت ، از مشتق برای تعیین سرعت حرکت یک مورد در هر نقطه مشخص استفاده می شود. شتاب یا اینکه چقدر سریع سرعت شما با گذشت زمان تغییر می کند ، با استفاده مجدد مشتق تعیین می شود. محاسبه انتگرال به مساحت زیر منحنی مربوط می شود بنابراین از آن برای محاسبه کل اندازه یا مقدار اجسام مانند طول ، مساحت و حجم با استفاده از یک معادله واحد استفاده می شود. پزشکان هنگام تجویز داروی قوی با عوارض جانبی شدید از قطعات برای تخمین غلظت کلی یک دارو در خون استفاده می کنند.

تصویر
عکس پروفایل جیمز جانسون هکر نون

جیمز جانسون

من محقق و نویسنده محتوای فنی هستم. معلم ریاضی از سال 2007. من عاشق سفر هستم ، عشق

اساس حسابداری به موضوعات وسیع ادغام و تمایز بستگی دارد. هر دو این رشته های تحصیلی با هم ترکیب می شوند …