شروع ساده: مزیت استراتژیک مدل های پایه در یادگیری ماشین

خیلی طولانی نخوانده

شروع پروژه های یادگیری ماشینی با معرفی یک مدل پایه ساده فقط یک مرحله مقدماتی نیست. یک استراتژی است. استراتژی که با متدولوژی های Agile که کارایی، اثربخشی و سازگاری را ارتقا می دهد، همسو می شود. این به ایجاد معیارها، به حداکثر رساندن ارزش و در عین حال به حداقل رساندن ضایعات کمک می کند، توضیح ساده ای از منطق پشت مدل ارائه می دهد و امکان تست و اعتبار سنجی افزایشی را فراهم می کند.

سئو PBN | خبر های جدید سئو و هک و سرور