شروع با فرقه راه رفتن شناختی

تصویر
عکس پروفایل نون هکر Adrian H. Raudaschl

آدریان اچ راوداشل

پزشک تبدیل به مدیر محصول شد و در مورد همه چیزهای پزشکی، تجارت و فناوری می نوشت.

برچسب ها