سوء استفاده های Python Crypto API در طبیعت: تجزیه و تحلیل تهدیدات برای اعتبار

خیلی طولانی نخوانده

نگرانی‌های اعتبار در مطالعات سوء استفاده از کریپتو شامل چالش‌هایی در تعمیم، محدودیت در قابلیت‌های تجزیه و تحلیل (به عنوان مثال، عمق بازگشتی Babelfish) و سوگیری‌های بالقوه در مطالعات مقایسه‌ای به دلیل انواع برنامه‌ها، حوزه‌ها و چارچوب‌های تحلیل متفاوت است. این عوامل می توانند بر دقت و ارتباط یافته ها در درک الگوهای سوء استفاده از کریپتو تأثیر بگذارند.