سفیران برند انسانی محدودیت هایی دارند: ربات های FoodTech را وارد کنید

در آینده نزدیک، اکثر کسب و کارهای FoodTech و برندهای مصرف کننده شروع به استفاده از انسان های مجازی شناختی خواهند کرد. آیا این می تواند نقش تأثیرگذاران برند سنتی ما را مختل کند؟ ما باید در نظر بگیریم که سفیران برند امروزی و همچنین تأثیرگذاران برند ممکن است استانداردهای لازم را نداشته باشند، متأسفانه، عمدتاً به این دلیل که همه آنها انسان هستند و در یک محیط دیجیتالی پیچیده (به زودی مجازی) کار می کنند و حداقل ظاهر می شوند. محدودیت‌های زیر: در عصر افزایش انتظارات مصرف‌کننده شخصی، انجام فعالیت‌ها با استانداردهای رو به رشد مصرف‌کننده برای انسان‌ها غیرممکن می‌شود.