سرقت هویت می تواند کسب و کار کوچک شما را خراب کند، با این نکات پیش بروید

خیلی طولانی نخوانده

سرقت هویت به عنوان جرمی تعریف می شود که در آن عامل تهدید اطلاعات شخصی را تهیه می کند و از آن اطلاعات برای به کارگیری حملات مخرب استفاده می کند. اطلاعات دزدیده شده ممکن است شامل موارد زیر باشد: نام، آدرس، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی، و شماره شناسایی صادر شده توسط دولت. راه های مختلفی وجود دارد که سرقت هویت می تواند بر کسب و کار کوچک شما تأثیر بگذارد.