زیرساخت به عنوان کد: تغییر بزرگ بعدی اینجاست

تصویر
عکس پروفایل پیوتر هکر نون

پیوتر

چند ابری واقعی است، میکروسرویس ها سخت هستند، Kubernetes آینده است، CLI ها خوب هستند.

عکس پروفایل پیوتر هکر نون
توسط پیوتر @رمزگشاچند ابری واقعی است، میکروسرویس ها سخت هستند، Kubernetes آینده است، CLI ها خوب هستند.

داستان های من را بخوانید

برچسب ها