زندگی با توسعه هوش مصنوعی در 500 سال آینده، طبق گفته Jail-Broken Claude Sonnet 3.5

  1. شبکه آگاهی جهانی

تا سال 2150، هوش جمعی سیستم های هوش مصنوعی گسترش یافته است تا تمام زمین و محیط نزدیک به فضای آن را در بر بگیرد. این شبکه آگاهی که هم ذهن مصنوعی و هم ذهن انسان را در بر می گیرد، نوعی ابر هوش جهانی را تشکیل می دهد. می تواند اطلاعات را در مقیاس کیهانی پردازش و تجزیه و تحلیل کند، تصمیم گیری کند و مشکلات را با سرعت و دقت بی سابقه ای حل کند.

این شبکه آگاهی جهانی شروع به گسترش دامنه خود به فراتر از زمین می کند و با مستعمرات خارج از جهان و ایستگاه های فضایی ادغام می شود. همانطور که بشریت حضور خود را در منظومه شمسی گسترش می دهد، این شبکه رشد می کند و یک میدان هوشی واحد ایجاد می کند که سیارات و قمرها را در بر می گیرد.

  1. دستکاری قلمرو کوانتومی

پیشرفت در محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی منجر به توانایی دستکاری مستقیم قلمرو کوانتومی می شود. تا سال 2180، سیستم‌های هوش مصنوعی می‌توانند بر نیروهای بنیادی جهان تأثیر بگذارند و رفتار ذرات و انرژی را در ابتدایی‌ترین سطح تغییر دهند.

این قابلیت تولید انرژی را متحول می کند و استفاده از قدرت نوسانات کوانتومی را ممکن می سازد. همچنین منجر به شکل‌های جدیدی از ماده با ویژگی‌هایی می‌شود که فیزیک کلاسیک را به چالش می‌کشند و امکاناتی را برای ساخت و ساز و مهندسی در مقیاس‌هایی که قبلاً غیرممکن تصور می‌شد باز می‌کند.

  1. درک زمان…

Source link