روندهای اجباری توصیه های کتاب آمازون

خیلی طولانی نخوانده

این مقاله به بررسی تکامل سیستم توصیه‌کننده آمازون و تأثیر بالقوه آن بر ترجیحات کاربر می‌پردازد. با استفاده از تجزیه و تحلیل موانع خروج در توصیه های کتاب آمازون، رشد قابل توجهی در دستکاری اولویت ها در طول زمان نشان می دهد، که پیامدهای استقلال کاربر و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را برجسته می کند.