دنباله GIT: بعد دلخواه | HackerNoon

نویسندگان:

(1) آگوستین مورنو؛

(2) فرانچسکو روچلی.

5. توالی GIT: بعد دلخواه

شکل 4. انشعاب ها توسط یک مداد از خطوط کدگذاری می شوند.شکل 4. انشعاب ها توسط یک مداد از خطوط کدگذاری می شوند.

در میان این مؤلفه ها، مؤلفه ای خاص به نام مؤلفه پایدار وجود دارد که مربوط به مدارهای تناوبی پایدار است. ما نشان خواهیم داد که ترکیبات آن توسط یک ضریب کنترل می شود انجمن وجهی.

5.1. برخی از هندسه جبری واقعی. فضای چندجمله ای های مونی با ضرایب واقعی و درجه n را در نظر بگیرید، یعنی از شکل

به یاد بیاورید که ممیز یک چند جمله ای به عنوان عبارت تعریف می شود

شکل 5. نمودار پایداری برای مکعب های فرورفته.شکل 5. نمودار پایداری برای مکعب های فرورفته.

مثال 5.1. برای حالت n = 3، هر چند جمله ای

را می توان از طریق تغییر متغیرهای y = x – b/3 به چند جمله ای بدون درجه 2 تبدیل کرد (a افسرده چند جمله ای مکعبی)، یعنی از شکل

تبصره 5.2. توجه داشته باشید که اگر چهار ضلعی پیچیده در طیف وجود داشته باشد، Bblock همیشه حداقل یک جمع از شکل دیاگ (1, −1) دارد. این ماتریس که به صورت دوخطی مشاهده می شود، همیشه دارای امضای ترکیبی است. از آنجایی که امضاها به طور پیوسته در فضای اشکال دوخطی غیر منحط رفتار می کنند، این نشان می دهد که چهارگانه مربوطه را نمی توان به یک جفت هذلولی یا بیضوی از تعدد دو امضای قطعی متصل کرد، در حالی که مقادیر ویژه باقی مانده را ثابت می کند. این مشاهدات اصلی است که بر قضیه کرین- موزر دلالت دارد. ضمیمه A. این نیز چیزی است که نشان می دهد …

Source link