دقیق تر کار کنید ، نه سخت تر آن را به خاطر بسپارید

بخشهای مورد علاقه من در علوم کامپیوتر مواردی است که انسان بودن را به من یادآوری می کند. باور کنید یا نکنید کامپیوترها این خاصیت ظهور یافته را دارند که با پیچیدگی بیشتر ، کارهایی مثل ما را شروع می کنند. وقتی من در مورد بازگشت نوشتم ، ما این موضوع را لمس کردیم. در آنجا بحث کردم که چگونه یک عملکرد رایانه ای آنرا بارها و بارها فراخوانی می کند تا زمانی که پاسخ مورد نظر خود را بدست آورد. بنابراین بسیار انسانی است و به نظر من این مسئله حل مسئله است. یادآوری می تواند این انسان را مانند کیفیت بیشتر گسترش دهد.

داستان کامل را بخوانید