دستیار آشپزخانه شما با هوش مصنوعی: ساختن یک نابغه دستور العمل با GPT3.5-turbo و Agenta

خیلی طولانی نخوانده

مدل‌های زبان بزرگ (LLM) نوعی هوش مصنوعی هستند که بر روی مجموعه داده‌های عظیمی از متن (و کد)، از جمله مجموعه‌ای از دستور العمل‌ها آموزش دیده‌اند. آنها می توانند به معنای واقعی کلمه در صورت تقاضا تبدیل به نبوغ آشپزی شما شوند. در این مقاله، نحوه توسعه یک برنامه LLM با استفاده از GPT-3.5 turbo LLM را برای ارزیابی مواد موجود و توصیه دستور العمل ها شرح خواهم داد.