دریافت داده های پوشش کد برای هر درخواستی که به یک وب سرور پایتون می آید

خیلی طولانی نخوانده

پوشش کد معیاری است که در تست نرم افزار برای اندازه گیری میزان اجرای کد منبع یک برنامه در طول آزمایش استفاده می شود. این نشان دهنده درصد کدی است که توسط موارد تست پوشش داده شده است. ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان داده های پوشش را برای هر درخواست ورودی در یک وب سرور پایتون که با استفاده از هر چارچوب وب ساخته شده است، دریافت کرد.