درک و ایجاد گفتگو بین شخصیت ها در داستان ها: بحث

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) Jianzhu Yao، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(2) Ziqi Liu، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم کامپیوتر و فناوری چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(3) Jian Guan، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(4) Minlie Huang، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، دپارتمان علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات.

:::

چکیده و مقدمه

کارهای مرتبط

مجموعه داده دیالستوری

وظایف پیشنهادی

روش شناسی

آزمایش

بحث

کار آینده

نتیجه

محدودیت ها و مراجع

7 بحث

نسل گفتگوی نقابدار در این کار، موقعیت‌های نقاب‌دار می‌توانند در هر نقطه از داستان باشند. برای ایجاد و تکمیل یک چرخش گفتگوی ماسک دار خاص، این کار به دستگاه نیاز دارد که ابتدا…