درک و ایجاد گفتگو بین شخصیت ها در داستان ها: کار آینده

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) Jianzhu Yao، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(2) Ziqi Liu، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم کامپیوتر و فناوری چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(3) Jian Guan، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(4) Minlie Huang، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، دپارتمان علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات.

:::

چکیده و مقدمه

کارهای مرتبط

مجموعه داده دیالستوری

وظایف پیشنهادی

روش شناسی

آزمایش

بحث

کار آینده

نتیجه

محدودیت ها و مراجع

8 کار آینده

با وجود بهبود کلی روش‌های مدل‌سازی شخصیت ما، متوجه شدیم که هنوز فضایی برای بهبود بیشتر وجود دارد. رویکرد ما بازنمایی شخصیت ها را از …