درک و ایجاد گفتگو بین شخصیت ها در داستان ها: نتیجه گیری

:::اطلاعات
نویسندگان:

(1) Jianzhu Yao، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(2) Ziqi Liu، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم کامپیوتر و فناوری چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(3) Jian Guan، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، گروه علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات؛

(4) Minlie Huang، گروه CoAI، دانشگاه Tsinghua، پکن، دپارتمان علوم و فناوری کامپیوتر چین، دانشگاه Tsinghua، پکن، مرکز تحقیقات ملی پکن چین برای علوم و فناوری اطلاعات.

:::

چکیده و مقدمه

کارهای مرتبط

مجموعه داده دیالستوری

وظایف پیشنهادی

روش شناسی

آزمایش

بحث

کار آینده

نتیجه

محدودیت ها و مراجع

9 نتیجه گیری

در این اثر، ما اولین مطالعه را در زمینه درک و ایجاد گفتگوی بین شخصیتی در داستان ها ارائه می کنیم. برای این منظور، ما یک مجموعه داده داستان چینی DALSTORY را با حجم زیادی از دیالوگ جمع آوری می کنیم،…