درک موانع خروج در سیستم توصیه کننده آمازون

خیلی طولانی نخوانده

این بخش روش تجزیه و تحلیل موانع خروج در سیستم توصیه‌کننده آمازون را شرح می‌دهد، روند محاسبه، ملاحظات داده‌ها، فرمول‌بندی مدل آماری، و آزمایش فرضیه برای درک پویایی‌ها و تغییرات ترجیحی کاربر در طول زمان را تشریح می‌کند.