داستان‌های موفقیت در تحول دیجیتال در وام‌دهی میزانسن

خیلی طولانی نخوانده

تامین مالی میزانسن در تضاد کامل با این فرآیندهای فرکانس بالا قرار دارد. با ماهیت منحصر به فرد و سفارشی خود، تامین مالی میزانسنی فضای ویژه ای را در چشم انداز مالی اشغال می کند: این یک راه حل تامین مالی با سطوح ریسک بالا را نشان می دهد که به طور استراتژیک بین وام های شرکتی استاندارد و سرمایه گذاری های سهام قرار گرفته است.